Защита на личните данни

6.1. С приемането на настоящия Документ Клиентът дават изричното си съгласие за обработването на предоставени от него/нея лични данни от страна на Мамауебшоп. Мамауебшоп обработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Клиенти само за следните цели:
• Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер);
• Проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери;
• Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер);
• Осигуряване на достъп до услуги, в това число изпълнение на договори, сключени от разстояние и всички отношения между страните породени от тях;
• Осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти;
• Изпращане на брошури, известия и съобщения и маркетингови цели;
• Контактуване с Клиенти;
• Контактуване, свързано с:
- Обслужване на клиенти;
- Статистически цели.

6.2. Мамауебшоп може без съгласието на Клиента да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Мамауебшоп за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Мамауебшоп и / или на трети лица с които Мамауебшоп има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

6.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата на чл. 2.8.

6.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът се свързва с Мамауебшоп посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време и упражнява правото си писмено (електронна поща, факс, препоръчана поща и др.).

6.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.6. Политиката на поверителност на Мамауебшоп се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиенти. Мамауебшоп не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

6.7. Мамауебшоп се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че Клиентът дава съгласие Мамауебшоп, при спазване на приложимия закон, да разкрива и предоставя лични данни на Клиента на трети лица в България или чужбина, в това число на различни държавни и общински органи, на лица в рамките на Мамауебшоп, на свързани с Мамауебшоп лица и дружества и на доставчици и дистрибутори на Мамауебшоп и на свързани с Мамауебшоп лица и дружества във връзка с изпълнение на гореописаните цели, в това число за да могат тези трети лица да изпълняват услуги за постигане на гореописаните цели като техническа поддръжка, доставка, обработка на поръчки, плащания и фактури, обслужване на Клиента, статистика и т.н., както и в случаите на чл. 2.12. от настоящия Документ.  С приемане на настоящия Документ Клиентът се съгласява и упълномощава тези получатели да обработват личните му данни в електронна или друга форма за описаните цели.

6.8. Мамауебшоп може да обработва и предоставя на трети лица лични данни по повод извън описаните в този Документ цели в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

6.9. Мамауебшоп не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.